top of page

Tietosuojakäytäntö

Tämä on Psykologipalvelu Avaran henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2021.

 

Asiakasrekisterin ylläpitäjä ja siitä vastaava yhteyshenkilö:

Psykologipalvelu Avara eli yksityinen elinkeinonharjoittaja Pia Saikkonen, Y-tunnus 2740695-9

pia.m.saikkonen@gmail.com

puh. 044 5769532 (tekstiviestit ja soitot)

Psykologipalvelu Avaran toiminta tapahtuu pääosin Turun alueella, toisinaan myös Turun seudun ulkopuolella.

 

Potilasrekisterin ylläpitäjä ja siitä vastaava yhteyshenkilö:

Psykologipalvelu Avara tekee potilastyötä Kognitiivinen käyttäytymisterapiakeskus Arvo Oy (2646894-7) :n tiloissa Turussa, ja Kognitiivinen käyttäytymisterapiakeskus Arvo Oy (2646894-7) toimii Psykologipalvelu Avaran potilaiden potilasrekisterin pitäjänä. Siten potilastiedot säilytetään niin kuin Arvo on omassa tietosuojaselosteessaan ilmoittanut.

Psykologipalvelu Avara voi myydä psykologin palveluja muihin organisaatioihin. Tällöin Psykologipalvelu Avaran palveluja ostava organisaatio toimii potilasrekisterin pitäjänä.

 

Rekisterien nimet ja määritelmät:

 

Psykologipalvelu Avaran asiakasrekisteri:

Psykologipalvelu Avaran asiakasrekisteriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot, jotka ostavat Psykologipalvelu Avaran psykologi-, psykoterapia-, liikunta- tai hyvinvointipalveluita, lähettävät viestin Psykologipalvelu Avaran kotisivujen lomakkeella, ostavat tuotteen Psykologipalvelu Avaran käyttämästä Holvi-verkkokaupasta tai lähettävät sähköpostilla, tekstiviestinä tai sosiaalisessa mediassa viestin Psykologipalvelu Avaralle.

 

Psykologipalvelu Avaran potilasrekisteri:

Psykologipalvelu Avaran eli psykologi/psykoterapeutti Pia Saikkosen potilaana kuulut potilasrekisteriin, jota ylläpitää se organisaatio, jossa psykologi/psykoterapeutti Pia Saikkonen pitää vastaanottoa. Potilaana ollessasi kuulut lisäksi asiakasrekisteriin.

Asiakastietojen käsittelyn ja ylläpidon tarkoitus sekä oikeusperuste:

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaiden asiakkuussuhteeseen Psykologipalvelu Avaran kanssa.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Tämä pitää sisällään muun muassa asiakaspalautteet, palveluiden kehittämisen, asiakassuhdeviestinnän, kurssi-ilmoittautumisten käsittelyn, jooga-tunneille ilmoittautumisen ja palveluiden suunnittelun, toteuttamisen, seurannan sekä myynnin ja markkinoinnin.

 

Tietojen käsittelijä ja tietojen luovutukset:

Asiakasrekisterin tietoja käsittelee Pia Saikkonen. Tietoja ei luovuteta sivulliselle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tai tätä koskevaa pakottavan lainsäädännön määräystä.

 

Potilastietojen käsittelyn ja ylläpidon tarkoitus sekä oikeusperuste:

Potilasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että henkilö on sopinut Psykologipalvelu Avaran psykologi/psykoterapeutti Pia Saikkosen kanssa olevansa hänen potilaanaan.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon. Tämä pitää sisällään yhteydenpidon asiakkaisiin ja toiminnan lainmukaisen raportoinnin ja selvitykset viranomaisille.

Tietojen käsittelijä ja tietojen luovutukset

Potilasrekisterin tietoja käsittelee psykologi/psykoterapeutti Pia Saikkonen. Tietoja ei luovuteta sivulliselle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tai tätä koskevaa pakottavan lainsäädännön määräystä.

 

Rekisterin tietosisältö: asiakasrekisteri

 • Perustiedot: Asiakkaan nimi, mahdollinen asiakasnumero, yhteystiedot, laskutusyhteystiedot, alaikäisen potilaan huoltajat sekä muut vastaavat tunnistetiedot.

   

 • Palvelun toteuttamisen kannalta tärkeät asiakkaan antamat lisätiedot, esim. tieto liikuntarajoituksesta tai tapaamisaikoihin ja -tapoihin liittyvät toiveet.

   

 

Rekisterin tietolähteet: asiakasrekisteri

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Rekisterin tietolähteet: potilasrekisteri:

Asiakkaan antamat tiedot mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: asiakasrekisteri​

 • Asiakastietoja säilytetään sähköpostijärjestelmässä, puhelinnumeroita puhelimessa ja lisäsi asiakkaan nimi, osoitetiedot ja asiakkaan käyttämä palvelu kirjautuvat Holvi-laskutusohjelmaan. Psykologi- ja psykoterapiapalveluja käyttävien potilaiden laskutus tapahtuu sen organisaation toimesta, jonka tiloissa Psykologipalvelu Avara pitää psykologin ja psykoterapeutin vastaanottoa, tai sen organisaation toimesta, joka ostaa Psykologipalvelu Avaran psykologipalveluita.

   

 • Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä ja hänen kanssaan asiakkaan asioita hoitavilla yhteistyökumppaneillaan.

   

 

Psykologit ja terveydenhuollon asiakirjojen laadintavelvoite potilasrekisterissä:

Terveydenhuollon ammattihenkilönä psykologin on laadittava ja säilytettävä potilasasiakirjat siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää (PotL 12 §). Näiden asiakirjojen tehtävä on palvella asiakkaan neuvonnan ja hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan asiakkaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjoja ovat hoito- ja tutkimustietojen lisäksi muun muassa lähetteet sekä tulokset ja lausunnot, testipöytäkirjat, erilaiset ajanvaraus- ja asiakaspäiväkirjat, luettelot ja kortistot sekä asiakkaiden tietoja sisältävät muut kuin paperitallenteet.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Tietosuojakäytäntö

Tämä on Psykologipalvelu Avaran henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2021.


Asiakasrekisterin ylläpitäjä ja siitä vastaava yhteyshenkilö:

Psykologipalvelu Avara eli yksityinen elinkeinonharjoittaja Pia Saikkonen, Y-tunnus 2740695-9

Ketunpesäntie 11 B, 21350 Lieto

pia.m.saikkonen@gmail.com

puh. 044 5769532 (tekstiviestit ja soitot)


Potilasrekisterin ylläpitäjä ja siitä vastaava yhteyshenkilö:

Psykologipalvelu Avara tekee potilastyötä Kognitiivinen käyttäytymisterapiakeskus Arvo Oy (2646894-7) :n tiloissa Turussa, ja Kognitiivinen käyttäytymisterapiakeskus Arvo Oy (2646894-7) toimii Psykologipalvelu Avaran potilaiden potilasrekisterin pitäjänä. Siten potilastiedot säilytetään niin kuin Arvo on omassa tietosuojaselosteessaan ilmoittanut.

Psykologipalvelu Avara voi myydä psykologin palveluja muihin organisaatioihin. Tällöin Psykologipalvelu Avaran palveluja ostava organisaatio toimii potilasrekisterin pitäjänä.


Rekisterien nimet ja määritelmät:


Psykologipalvelu Avaran asiakasrekisteri:

Psykologipalvelu Avaran asiakasrekisteriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot, jotka ostavat Psykologipalvelu Avaran psykologi-, liikunta- tai hyvinvointipalveluita, lähettävät viestin Psykologipalvelu Avaran kotisivujen lomakkeella, ostavat tuotteen Psykologipalvelu Avaran käyttämästä Holvi-verkkokaupasta tai lähettävät sähköpostilla, tekstiviestinä tai sosiaalisessa mediassa viestin Psykologipalvelu Avaralle.


Psykologipalvelu Avaran potilasrekisteri:

Psykologipalvelu Avaran eli psykologi Pia Saikkosen potilaana kuulut potilasrekisteriin, jota ylläpitää se organisaatio, jossa psykologi Pia Saikkonen pitää vastaanottoa. Potilaana ollessasi kuulut lisäksi asiakasrekisteriin.

Asiakastietojen käsittelyn ja ylläpidon tarkoitus sekä oikeusperuste:

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaiden asiakkuussuhteeseen Psykologipalvelu Avaran kanssa.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Tämä pitää sisällään muun muassa asiakaspalautteet, palveluiden kehittämisen, asiakassuhdeviestinnän, kurssi-ilmoittautumisten käsittelyn, jooga-tunneille ilmoittautumisen ja palveluiden suunnittelun, toteuttamisen, seurannan sekä myynnin ja markkinoinnin.


Tietojen käsittelijä ja tietojen luovutukset:

Asiakasrekisterin tietoja käsittelee Pia Saikkonen. Tietoja ei luovuteta sivulliselle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tai tätä koskevaa pakottavan lainsäädännön määräystä.


Potilastietojen käsittelyn ja ylläpidon tarkoitus sekä oikeusperuste:

Potilasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että henkilö on sopinut Psykologipalvelu Avaran psykologi Pia Saikkosen kanssa olevansa hänen potilaanaan.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon. Tämä pitää sisällään yhteydenpidon asiakkaisiin ja toiminnan lainmukaisen raportoinnin ja selvitykset viranomaisille.

Tietojen käsittelijä ja tietojen luovutukset

Potilasrekisterin tietoja käsittelee psykologi Pia Saikkonen. Tietoja ei luovuteta sivulliselle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tai tätä koskevaa pakottavan lainsäädännön määräystä.


Rekisterin tietosisältö: asiakasrekisteri

 • Perustiedot: Asiakkaan nimi, mahdollinen asiakasnumero, yhteystiedot, laskutusyhteystiedot, alaikäisen potilaan huoltajat sekä muut vastaavat tunnistetiedot.

 • Palvelun toteuttamisen kannalta tärkeät asiakkaan antamat lisätiedot, esim. tieto liikuntarajoituksesta tai tapaamisaikoihin ja -tapoihin liittyvät toiveet.


Rekisterin tietolähteet: asiakasrekisteri

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Rekisterin tietolähteet: potilasrekisteri:

Asiakkaan antamat tiedot mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan


Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: asiakasrekisteri​

 • Asiakastietoja säilytetään sähköpostijärjestelmässä, puhelinnumeroita puhelimessa ja lisäsi asiakkaan nimi, osoitetiedot ja asiakkaan käyttämä palvelu kirjautuvat Holvi-laskutusohjelmaan. Psykologipalveluja käyttävien potilaiden laskutus tapahtuu sen organisaation toimesta, jonka tiloissa Psykologipalvelu Avara pitää psykologin vastaanottoa, tai sen organisaation toimesta, joka ostaa Psykologipalvelu Avaran psykologipalveluita.

 • Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä ja hänen kanssaan asiakkaan asioita hoitavilla yhteistyökumppaneillaan.


Psykologit ja terveydenhuollon asiakirjojen laadintavelvoite potilasrekisterissä:

Terveydenhuollon ammattihenkilönä psykologin on laadittava ja säilytettävä potilasasiakirjat siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää (PotL 12 §). Näiden asiakirjojen tehtävä on palvella asiakkaan neuvonnan ja hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan asiakkaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjoja ovat hoito- ja tutkimustietojen lisäksi muun muassa lähetteet sekä tulokset ja lausunnot, testipöytäkirjat, erilaiset ajanvaraus- ja asiakaspäiväkirjat, luettelot ja kortistot sekä asiakkaiden tietoja sisältävät muut kuin paperitallenteet.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

bottom of page